Optymalnie bezpieczne

pomnażanie kapitału

Inwestycje na   1,2,3,4 lata


Dywersyfikacja inwestycji:

rózne produkty, różnii Oferenci


obligacje korporacyjne,

akcje pracownicze, spółki dywidendowe,

inwestycje w grunty

Tylko te inwestycje, które mogę polecić

 

 

 

 


  

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


   

OFERTA styczeń 2018

PRE-IPO:

AKCJE INNOWACYJNEJ SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ Z GWARANCJĄ ODKUPU I PREMIĄ 16%

UWAGA: OSTATNIE TYGODNIE ZAPISÓW

- IPO - pierwsza publiczna oferta akcji - jest planowana na 2018 r. 

- Potencjał wzrostu wartości spółki jest oceniany na 100% w okresie 3 lat.

- Polska Firma z branży innowacyjnych technologii posiada zamówienia  z ponad dwudziestu krajów, na kilku kontynentów: Polska, Unia Europejska, Ameryka Północna, Azja, Australia, Bliski Wschód.

- Firma znajduje się w fazie mocnej ekspansji. Pakiet zamówień przekracza aktualną zdolność produkcyjną.  

- Pozyskane w subskrypcji środki będą przeznaczone na zakup maszyn dla Spółki i dalszą ekspansję sprzedaży.

- Spółka jest własnością polskiego funduszu inwestycyjnego nowych technologii typu FIZ z kapitałem polskim i amerykańskim.

Zapraszam inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. W odpowiedzi na imienne zapytania, udostępnię materiały informacyjne. osoby zainteresowane spotkaniem z managementem Firmy zaproszę na spotkania indywidualne lub grupowe. 

ZAPRASZAM

 

 

OBLIGACJE ZABEZPIECZONE  10 % rocznie, odsetki kwartalnie  

 

Parametry obligacji:

- Minimalna kwota inwestycji: 100 tys. zł

- Oprocentowanie 10% rocznie. Naliczanie odsetek od wpływu pieniędzy na konto

- Odsetki: co 3 miesiące 

- Obligacje zabezpieczone 3-letnie

Firma posiada patenty w Polsce, Unii Europejskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji oraz USA

- Zapisy: trwają 

- Wielkość maksymalna emisji: do 5 mln zł

- Cel emisji: Inwestycje wspomagające rozwój sieci dystrybucji, inwestycje w środki trwałe,kapitał obrotowy,inwestycje związane z ochroną wartości niematerialnych i prawnych irealizacją kontraktów zagranicznych sprzedaży licencji.

- Emitent: Firma posiada patenty na własne wyroby i całą technologię w Polsce, Unii Europejskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji oraz USA. 

Firma w mocnej ekspansji w Polsce oraz w trakcie przygotowania do ekspansji w USA oraz Chinach. Pakiet zamówień przekracza aktualną zdolność produkcyjną - środki są przeznaczone na zakup maszyn do fabryk.

Spółka jest włascicielką własnego systemu budowlanego, który opiera się na unikalnym i ekonomicznym w produkcji zestawie prefabrykatów budowlanych łączonych ze sobą bez użycia spoiw, co eliminuje konieczność użycia wody. System pozwala budować w każdych warunkach pogodowych i wszystkich strefach klimatycznych, przyspieszając proces realizacji inwestycji, a co się z tym wiąże obniżając jej koszty. Firma posiada własną fabrykę swoich materialów budowlanych.

Udostępnię materiały informacyjne o spółce oraz dokumenty ofertowe emisji obligacji. Dla dużych inwestorów możliwość spotkania w siedzibie firmy. Spółka jest w portfelu funduszu inwestycyjnego z kapitałem polskim i amerykańskim.

ZAPRASZAM 

 


INWESTYCJE W AKCJE spółek pozagiełdowych:  


Akcje dochodowych spółek w cenach dających bezpieczeństwo i możliwość dużego zysku.

Akcje sprzedawane bezpośrednio przez właścicieli.

Moim zadaniem jest skontaktowanie obu stron potencjalnej transakcji i opieka nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem transakcji.

 

OBECNIE między innymi akcje: 

Gamrat - doskonała  spółka dywidendowa (dywidenda rzędu 4,5%) w drodze na giełdę

 

Spółki  z POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ, których wartość gwałtownie wzrośnie w najbliższych latach dzięki inwestycjom rządowym.

Bumar Łabędy, HSW, PZL Kalisz, Stocznia GRYFIA, PIT Radwar (płaci dywidendę). 

PGZ to 60 firm z branży zbrojeniowej, zatrudniających 17,5 tys. pracowników. Roczny obrót PGZ wynosi 5 mld zł.

 

ORAZ INNE:

Huta Pokój (wejdzie w skład ŚHS, która ma wejść na giełdę)

GPW (górnośląskie wodociągi) - doskonałe wyniki spółki, która wypłaca regularnie dywidendę. Cena zakupu zawiera dyskonto w stosunku do wartości księgowej o około 40%. Spółka planuje "odpublicznienie", które polegałoby na odkupie własnych akcji z rąk prywatnych akcjonariuszy

 

Nitroerg oraz wiele innych spółek o dobrych wynikach, perspektywach i rosnącej wycenie

ZAPRASZAM 

 

 

 

 

OBLIGACJE KORPORACYJNE DWULETNIE, zabezpieczone, 9% rocznie, odsetki kwartalnie

- Okres inwestycji: 2 lata
- Oprocentowanie: 9% (od kwoty 100 tys.); dla kwoty 30-90 tys. oprocentowanie 8%
- Odsetki: co 3 mies. (od kwoty 100 tys. zł); dla kwoty 30-90 tys., co 6 miesięcy).

- Naliczanie odsetek od dnia wpłaty kapitału

- Podwójne zabezpieczenie: Weksel własny Emitenta oraz poręcznie funduszu inwestycyjnego

- Doświadczony management:  zarządzali koncernami Red Bull, Tetley, Tata. Wszyscy członkowie organów Spółki to osoby o zawodach zaufania publicznego: makler GPW, syndyk, mecenasi.

- Spółka pod stałym nadzorem KNF 

Zapisy: trwają

- Kwota minimalna: 100 tys. zł dla obligacji na 9% (30 tys. zł dla obligacji na 8%)

- Emitent: Spółka o bardzo stabilnej sytuacji ekonomicznej działająca od roku 2008, podlegająca nadzorowi KNF. Od 2015 r. wchodzi w skład grupy kapitałowej (fundusze inwestycyjne zamknięte).

ZAPRASZAM

 

 

 

- Udostępniam materiały informacyjne na temat każdej spółki. Transakcje przeprowadzają najczęściej domy maklerskie, zawsze na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

- Z reguły są to spółki wypłacające dywidendę.

- Spółki, których akcjami chcę Państwa zainteresować mają dobrą kondycję finansową, jasne i dobre perspektywy oraz solidnego głównego udziałowca, który będzie wprowadzał spółkę na giełdę. 

  -Sprzedający oferują w/w akcje w cenach dających perspektywę wysokiego zysku  z inwestycji oraz bezpieczeństwo inwestycyjne. 

- Opracowania analityczne i wyceny (własność intelektualna i materialna) udostępniam dla osób/podmiotów wstępnie  zainteresowanych ofertą, po podaniu kwoty wstępnego zainteresowania oraz podstawowych danych identyfikujących. 

 

- Minimalna kwota inwestycji w akcje pracownicze jest różna w przypadku poszczególnych spółek, z reguły nie niższa niż 25.000 zł 

-Sprzedającymi są właściciele akcji.

Otrzymają Państwo informacje o należnościach skarbowych związanych z zakupem akcji.

Zapraszam inwestorów indywidualnych oraz firmy

nowość

 

 

*Wynik tego funduszu za rok 2016 wyniósł + 9,05% (pierwszy rok inwestycji)

FIZ NIERUCHOMOŚCIOWO-POŻYCZKOWY -INWESTYCJA TYPU PRIVATE EQUITY

- Kwota minimalna inwestycji: 40 tys. EUR

- Minimalny okres inwestycji: 2 lata

- Zysk roczny: 9%, wypłacany kwartalnymi transzami 

- Depozytariusz: mBank S.A.

- Zapisy: trwają

- Fundusz ze stałą stopą zwrotu 9% rocznie inwestuje w obligacje podmiotów udzielających finansowania korporacyjnego zabezpieczonego przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości. W skład portfela wchodzą wyłącznie obligacje emitowane przez podmioty uprawnione do przeprowadzania emisji zgodnie z ustawą o obligacjach ogłoszona przez Ministerstwo Finansów.

Pożyczkobiorcy zabezpieczają swoją pożyczkę własnymi nieruchomościami (wartość przeliczeniowa zabezpieczenia = 40% wartości rynkowej nieruchomości)

Wszelkie dalsze informacje mogą uzyskać tylko potencjalni inwestorzy, po skierowaniu do mnie imiennego zapytania mailem lub formularzem ZAPYTAJ.

Jest to oferta niepubliczna, kierowana imiennie do maksymalnie 149 inwestorów.

 Zapraszam osoby oraz firmy

 


*Wynik tego funduszu za rok 2016 wyniósł + 11,14% (pierwszy rok inwestycji)

FIZ spółek nowych technologii - -INWESTYCJA TYPU PRIVATE EQUITY

- Kwota minimalna inwestycji: 40 tys. euro dla osób fizycznych; W tego typu funduszach standardem jest minimalna kwota 1 mln zł

- Docelowy kapitał inwestycyjny funduszu: 250 mln zł

- Minimalny okres inwestycji: 3 lata. Odkup certyfikatów od inwestora bez żadnych opłat.

Zysk roczny średni za 3 lata: 22% rocznie 

- Portfel spółek: spółki wysokich technologii posiadające przewagę technologiczną na rynku dzięki własnym patentom.

Fundusz nie inwestuje w firmy początkujące (start-up`y) o wysokim stopniu ryzyka. Fundusz inwestuje w spółki w okresie ich mocnego wzrostu.

Wszelkie dalsze informacje mogą uzyskać tylko potencjalni inwestorzy, po skierowaniu do mnie imienne zapytania mailem/formularzem ZAPYTAJ. Jest to oferta niepubliczna, kierowana imiennie do maksymalnie 149 inwestorów.

 

Powyższa propozycja to inwestycja typu private equity. Fundusze PE inwestują w przedsiębiorstwa na rynku niepublicznym, zanim zadebiutują one na giełdzie. Wahania na giełdzie nie wpływają na wyniki tych funduszy.

Zapraszam osoby oraz firmy


 

 

 

INWESTYCJE typu PRE-IPO.  

Akcje firm niepublicznych przed ich wejściem na giełdę.  Ceny akcji kilkadziesiąt procent poniżej wyceny akcji. Oferta  niepubliczna..

Zapraszam do kolejnych inwestycji tego typu. Proszę pytać na maila lub FORMULARZEM. Zapraszam

 

 

Co oznacza, że oferuję Państwu obligacje w drodze OFERTY NIEPUBLICZNEJ

W praktyce oznacza to, że nie wolno mi publicznie zamieścić kompletnych danych identyfikujących OFERENTA obligacji.  Dlatego do tej fazy-szczegółów inwestycji w postaci Karty Informacyjnej  i/lub Memorandum. Szczegóły oferty udostępnimy wtedy, kiedy będą Państwo wstępnie zainteresowani konkretnym tematem na podstawie skrótowych parametrów inwestycji, jakie Wam przekazę w odpowiedzi na imienne zapytanie skierowane do mnie.

Po zapoznaniu się z informacjami dodatkowymi oraz podtrzymaniu zainteresowania konkretnym tematem inwestycyjnym, potencjalny inwestor otrzyma imienną  i numerowaną PROPOZYCJĘ inwestycji. PROPOZYCJA inwestycji nie zobowiązuje do niczego, poza odpowiedzia na nią TAK/NIE, bez podawania uzasadnienia. Tego wymaga procedura KNF i... zasada wzajemnego szacunku.

 

KONTAKT: Lesław Jan Żelechowski, lzelechowski_xl@wp.pl, +48 512 456 690

 


stat4u